Wat is Scrum

Scrum is een agile werkwijze die je wendbaarheid vergroot en het mogelijk maakt om zo goed mogelijk aan te sluiten op de wensen van je doelgroep en eindgebruiker. Waar bij een traditionele aanpak veel tijd zit in de voorbereiding en het schrijven van plannen, zorg je met Scrum dat je zo snel mogelijk waarde toevoegt voor de klant. De Scrum aanpak werkt niet alleen voor software, maar is ook prima bruikbaar binnen andere sectoren.

Voor coaching en advisering bij het toepassen van Scrum en agile organiseren, kun je terecht bij ons moederbedrijf Organize Agile.

Scrum trainingen

Scrum Company geeft trainingen om van jou een echte agile specialist te maken.

Scrum raamwerk

In Scrum werk je met een zelforganiserend en multidisciplinair ontwikkelteam in korte cycli aan concrete tussenproducten. Deze korte cycli noemen we sprints. Iedere sprint bestaat uit een aantal vaste bijeenkomsten (in de Scrum guide ‘events’ genoemd) die het proces structuur geven. Daarnaast werk je in vaste rollen (ontwikkelteam, product owner, scrum master en stakeholder) en maak je gebruik van een aantal hulpmiddelen, zoals een product backlog en een scrumbord, die we lijsten noemen (in de Scrum guide ‘artefacts’ genoemd).

De rollen in Scrum

 

1. Ontwikkelteam

Het Scrum ontwikkelteam is een zelforganiserend, multidisciplinair team. Het team is in staat om minimaal 80% van het eindproduct te produceren en voelt zich gezamenlijke verantwoordelijk voor het resultaat.

2. Product Owner

De product owner is een nauw betrokken opdrachtgever die productverantwoordelijkheid draagt. Hij/zij bepaalt prioriteiten, geeft richting en heeft mandaat om besluiten te nemen. De product owner onderhoudt contact met de diverse stakeholders en vertaalt hun wensen naar items op de product backlog.

3. Scrum Master

De scrum master fungeert als coach voor het ontwikkelteam en de product owner en laat ze optimaal presteren. Hij/zij zorgt voor overzicht, snelheid, reflectie en bewaakt het proces.

4. Stakeholder

Stakeholders zijn betrokkenen bij het project/product waarbij we onderscheid maken in gebruikers, beslissers en belanghebbende. Tijdens de review zijn ze welkom om feedback te geven op tussenproducten. Indien ze wensen hebben, communiceren ze deze aan de product owner. Stakeholders worden in de Scrum guide overigens niet genoemd als rol in Scrum.  

De lijsten in Scrum

Scrum staat bekend om de flipovervellen beplakt met post-its. We gebruiken verschillende van deze posters als hulpmiddel en noemen dit lijsten. Dit maakt het werkproces voor iedereen transparant en overzichtelijk. De lijsten zijn:

1. Product Backlog

Dit is een geprioriteerde lijst met alle kenmerken en eisen van het eindproduct vertaald naar concrete tussenproducten. Deze wordt bij de start van het traject gemaakt en continu geactualiseerd. 

2. Sprint Backlog

Dit is een geselecteerde verzameling product backlog items voor de huidige sprint. Deze maak je elke sprint opnieuw en bevat items die op dit moment de meeste klantwaarde opleveren.

3. Acceptatiecriteria

Dit zijn de criteria die vooraf en tijdens de sprint planning zijn opgesteld om na afloop van de sprint te kunnen beoordelen of het resultaat voldoet aan de eisen. 

4. Scrumbord

Het bekendste hulpmiddel van Scrum. Een bord met de kolommen To do, Busy en Done. Onder To do hangt het team al haar taken van de huidige sprint en verplaatst deze post-its naar Busy en Done tijdens de Stand ups. Dit zorgt ervoor dat we altijd weten hoeveel werk er al gedaan is, wat er nog moet gebeuren en welke obstakels er zijn zodat we hierop inspelen en ons sprintdoel halen.

De bijeenkomsten in Scrum

Het scrumproces kent een vast ritme van vier bijeenkomsten die in dezelfde volgorde plaatsvinden. Door vast te houden aan deze structuur creëren we meer ruimte voor flexibiliteit en aanpassingsvermogen.

1. Sprintplanning

Tijdens de sprintplanning bepaalt het team samen met de product owner het sprintdoel en de tussenproducten die opgeleverd worden in de komende sprint. Hiermee zorgen we ervoor dat we met de juiste dingen bezig zijn en niet teveel of niet te weinig werk op ons nemen.

2. Stand up

Het team bespreekt dagelijks in maximaal 15 minuten de voortgang en eventuele knelpunten. Hiermee maken we transparant of we ons sprintdoel gaan halen.

3. Review

Dit is het oplevermoment en demonstratie van de resultaten van de sprint. Hier worden stakeholders/klanten/burgers uitgenodigd om feedback te geven op de tussenproducten en kunnen ze de voortgang volgen.

4. Retrospective

Tijdens de retrospective evalueert het team het proces en haar prestaties en maakt werkafspraken om het teamproces te verbeteren. Hiermee zorgen we ervoor dat wij iedere sprint beter worden. Dit is de laatste bijeenkomst van een sprint, hierna start de volgende sprint met een nieuwe sprint planning.

Refinement

Een bijeenkomst die we nog niet genoemd hebben is de refinement sessie. Hierin komen de product owner, het team en eventueel ook stakeholders bij elkaar om gezamenlijk de backlog te verfijnen. Dit betekent dat ze de items die mogelijk in de komende sprints worden opgenomen ‘sprintbaar’ maken. Dit betekent dat er ingeschat wordt hoe waardevol een item is, hoeveel moeite het kost om dit voor elkaar te krijgen, welke afhankelijkheden er zijn en of het in een sprint past. Dit alles wil je al vooraf in kaart hebben gebracht zodat je tijdens een sprint niet verrast wordt.  

 

De pilaren van Scrum

Het Scrum raamwerk is gebouwd op een fundering van drie pilaren: transparantie, inspectie en adaptatie. Transparantie geldt voor alles in Scrum, het werk, de doelen, de rollen en verantwoordelijkheden, etc.. Hierdoor zorgen we dat iedereen snel en makkelijk de benodigde informatie tot zijn/haar beschikking heeft en creëren we een open cultuur. Iedere sprint zijn er twee momenten van inspectie, de review en de retrospective. Hierin kijken we naar de opgeleverde tussenproducten en het proces waarin deze tot stand zijn gekomen. Daarna voeren we de nodige verbeteringen op het product en het proces door, adaptatie dus. De transparantie maakt de cyclus van inspectie en adaptatie mogelijk.

Scrum waarden

Samenwerken is zeer belangrijk in Scrum. Om deze samenwerking te bevorderen zijn er een vijftal Scrum waarden:

  1. Toewijding
  2. Moed
  3. Focus
  4. Openheid
  5. Respect

De teamleden spreken af dat ze toegewijd werken aan behalen van de afgesproken doelen. Ze hebben de moed om ieder obstakel aan te pakken en te zorgen dat we de juiste dingen doen. Ze werken gefocust aan het sprintdoel. En ze zijn open over het werk en de bijkomende uitdagingen en respecteren elkaar, inclusief elkaars kwaliteiten en tekortkomingen. 

Aan de slag met Scrum? 

Bekijk de Agile Scrum training